Mediazine

Mediazine is the biggest lifestyle and electronics magazine in the Netherlands. Every edition is packed with new trends, developments and products. In addition, there is space for background articles, informative workshops and entertainment and advertising opportunities. Mediazine is published 12 times per year in an edition of 200,000 copies, and is distributed in all Media Markt branches. Interested readers can take up a subscription for Mediazine. Advertising in Mediazine means that you can communicate your message, both, targeted and effectively, directly to Media Markt clients.
Take a look at the latest edition of Mediazine

Commercial placements

The cover
The cover is the most powerful commercial placement you can claim in Mediazine. The central image can be one of a supplier's products, provided this connects with the theme of the edition in question. Obviously, the cover image is particularly important, and the picture used is selected by the editors in consultation with Media Markt. This can be an existing image from a supplier (never a campaign with a strong resemblance to an existing advert!) or a photo shoot can be organized to create the right setting.
News section
Mediazine has a comprehensive news section, where products and services are presented, in brief. The space for this varies in relation to the layout, but in principal there is a quarter or half page per item available. Emphasis on text or image depends on the nature of the presentation.


News items can use 1/4 up to maximum of 1/2 a page.
The adverts
Adverts make up an important part of the magazine's flow. In Mediazine they are always found on the left page. They are marketing communications with promotional texts for a product or service. If a supplier has a communication need but has no concrete presentation for it, iMediate can provide support.


One or two page (spread) format adverts are available. Smaller than 1/1 is not possible
Advertorials
An advertorial is, in simple terms, an advert with more text. Where an advert presents a large image and a short product message, an advertorial has more space reserved for text and explanations. However, a clear distinction is maintained between an editorial page, a 1/2 or 1/4 page news item or an advertorial. The amount of text should limited, and not exceed 50% of the total page space. The page in Mediazine will always carry the 'Advertorial' label at the top.


An advertorial may take one or two pages. Smaller than 1/1 is not possible.
Sponsored editorial
In a sponsored editorial, a supplier gets a page, a spread, or perhaps several pages dedicated to their product, product portfolio or service. These are editorial pieces, based on input from the supplier, and produced by Mediazine editorial team. The supplier can indicate the subject of the article, the approach, and should provide images. The article must satisfy editorial formula and design layout requirements.


Sponsored editorials may be one or more pages.
Product placement
A product description with image(s) that will be included in an article. This presentation has a very high attention value. In an article on, for example, 3D TV, a product placement of a 3D TV is particularly powerful. However, there cannot be too many product placements in an article. This is to protect against loss of exclusivity. If a theme/article leads to coupling a variety of products, the theme items are the appropriate option (see below).


Product placements can use a maximum of 1/4 page.
Theme-items
Theme-items are short product descriptions with small images that, along with other descriptions, make up a page on the reverse side of, or next to, a theme related article. An article on Mother's Day, for example, can be accompanied by one or more pages of relevant products. Thus, a theme item is not placed in an article but next to it.


Theme articles may use a maximum of 1/6 page.

Mediazine is het grootste lifestyle- en elektronicamagazine van Nederland. Elk nummer staat boordevol met de nieuwste trends, ontwikkelingen en producten. Daarnaast is er ruimte voor achtergrondartikelen, informatieve workshops, entertainment en advertentiemogelijkheden. Mediazine verschijnt 12 keer per jaar in een oplage van 200.000 stuks en wordt verspreid via alle Media Markt-vestigingen. Geïnteresseerde lezers kunnen een abonnement op Mediazine nemen. Adverteren in Mediazine betekent dat u gericht en effectief uw boodschap rechtstreeks met de klanten van Media Markt communiceert. Bekijk hier de laatste Mediazine

Commerciële posities

De cover
De cover is de krachtigste commerciële positie die in Mediazine te claimen is. Het centrale beeld kan een product van een leverancier zijn als dit aansluit bij het centrale thema van de desbetreffende uitgave. Uiteraard is het coverbeeld bijzonder belangrijk en de te gebruiken afbeelding wordt door de redactie in samenspraak met Media Markt uitgekozen. Dit kan bestaand leveranciersbeeld zijn (echter nooit een campagnebeeld met een te sterke gelijkenis met een bestaande advertentie!) of er kan een fotoshoot worden georganiseerd om de juiste setting te creëren.
Nieuwsrubriek
Mediazine heeft een uitgebreide nieuwsrubriek, waarin producten en diensten kort worden voorgesteld. De ruimte hiervoor varieert in verband met de opmaak, maar in principe is er een kwart of halve pagina beschikbaar per item. Afhankelijk van de aard van de uiting, wordt hierbij de nadruk gelegd op de afbeelding of de tekst.


Nieuwsitems kunnen ¼ tot maximaal ½ pagina in beslag nemen.
De advertenties
Advertenties vormen een essentieel onderdeel van het bladritme. In Mediazine zijn ze steeds te vinden op de linkerpagina. Het zijn aangeleverde marketinguitingen met wervende teksten voor een product of dienst. Mocht een leverancier een communicatiebehoefte hebben, maar geen concrete uiting, dan kan iMediate hierin ondersteunen.


Advertenties zijn beschikbaar in de vorm van één of twee pagina’s (spread). Kleiner dan 1/1 is niet mogelijk.
Advertorials
Een advertorial is, eenvoudig gezegd, een advertentie met meer tekst. Waar een advertentie vooral groot beeld en een korte productboodschap toont, is in een advertorial meer ruimte om tekst en uitleg te geven. Er moet echter een duidelijk onderscheid blijven bestaan tussen een redactiepagina en een 1/2 nieuwsitem, een 1/4 nieuwsitem en advertorial. De hoeveelheid tekst dient beperkt te blijven en mag niet meer dan 50% van de totale paginaruimte overschrijden. De pagina wordt in Mediazine ook altijd aan de bovenkant voorzien van de aanduiding -Advertorial-.


Een advertorial heeft een omvang van één of twee pagina’s. Kleiner dan 1/1 is niet mogelijk.
Sponsored redactie
Bij een sponsored redactiepagina krijgt de leverancier een pagina, een spread of wellicht meerdere pagina’s, die aan zijn product, productportfolio of een dienst worden besteed. Dit zijn redactionele uitingen die op basis van de input van de leverancier door de redactie van Mediazine worden vervaardigd. De leverancier kan aangeven waarover het artikel moet gaan, wat de insteek moet zijn en moet beeldmateriaal aanleveren. Het artikel moet wel aan de redactieformule en het vormgevingstramien voldoen.


Sponsored redactie bestaat uit één of meerdere pagina’s
Product placement
Een productbeschrijving met afbeelding(en) die wordt opgenomen in een artikel. Deze uiting heeft een zeer hoge attentiewaarde. In een achtergrondartikel over bijvoorbeeld 3D-tv is een product placement van een 3D-tv bijzonder krachtig. Er mogen echter niet te veel product placements in een artikel staan; dit om te voorkomen dat de exclusiviteit verloren gaat. Als een thema/artikel aanleiding is om diverse producten te koppelen, zijn de thema-items de aangewezen optie (zie onder).


Product placements zijn maximaal ¼ pagina.
Thema-items
Thema-items zijn korte productbeschrijvingen met een kleine afbeelding, die samen met een aantal andere beschrijvingen een pagina vormen achter/bij een thematisch verwant artikel. Een artikel over Moederdag kan bijvoorbeeld afgesloten met een of meerdere pagina’s met relevante producten. Een thema-item zit dus niet in een artikel, maar bij een artikel.


Thema-items zijn maximaal 1/6 pagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *